Zásady zpracování osobních údajů

Používáním aplikace veri.to souhlasíte s podmínkami služby.

Uživatel, tj. osoba která využívá služby aplikace veri.to, souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů v souladu se zásadami jejich ochrany.


1.1 Uživatel dále souhlasí s uložením základních ůdajů o své osobě a za účelem marketingové komunikace a technické podpory. Jedná se o emailový kontakt, věk a město.

2.1 Poskytovatel má právo zrušit, či omezit službu aplikace uživateli, který záměrně poškozuje aplikaci, resp. službu, nebo její data. 

2.2 Poskytovatel má právo na provozní přerušení služby aplikace na nezbytně nutnou dobu, a to za účelem oprav, úprav systémů aj. Bude-li to možné, ohlásí tuto skutečnost uživateli s největším možným předstihem. 

2.3 Poskytovatel není zodpovědný za nefunkční aplikaci v případě neprůchodnosti dat způsobenou závadou techniky či konfigurace na straně uživatele. 

2.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo užívání služby nebo její části zpoplatnit, a to za předem stanovených podmínek. 

Uživatel se souhlasem s obchodními podmínkami zavazuje užívat službu a připojení, k němuž získal přístup prostřednictvím aplikace veri.to, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, v souladu s dobrými mravy a ve shodě s pravidly a zásadami Netikety. Uživatel nesmí použít službu ani nesmí umožnit třetí osobě, a to ani z nedbalosti, použití služby k účelům, které jsou v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. 

3.1 Dokud to platné právní předpisy umožňují, neponese poskytovatel odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ztráty ani za nepřímé, zvláštní, následné, či exemplární škody, nebo za náhradu škody se sankční funkcí. Ve všech případech platí, že poskytovatel neponese odpovědnost za jakékoliv ztráty či škody, které nelze přiměřeným způsobem předvídat. 

3.2 Uživatel užíváním aplikace souhlasí s tím, že práva a povinnosti plynoucí ze závazkových vztahů vzniklých mezi poskytovatelem a uživatelem a věci, které nejsou regulovány těmito obchodními podmínkami, se budou řídit českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Strany si tedy volí jako rozhodné právo české, jako jazyk rozhodný pro řešení sporu si strany volí jazyk český. Pokud bude některé z ustanovení těchto obchodních podmínek uznáno jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost zbývajících ustanovení. 

3.3 Poskytovatel má právo změnit tyto obchodní podmínky, z tohoto důvodu byste měli znění podmínek pravidelně kontrolovat.